โรงเรียนวัดม่วง

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

                                                (pic) 2009719_39986.gif  โรงเรียนวัดม่วง  (pic) 2009719_40015.gif


             โรงเรียนวัดม่วง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   ตำบลบ้านม่วง   อำเภอบ้านโป่ง    จังหวัดราชบุรี 

ประวัติโรงเรียนวัดม่วง 

              โรงเรียนวัดม่วง   เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2465 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดม่วงเป็นที่เรียน

           ในปี พ.ศ. 2476  ได้สร้างเป็นอาคารไม้โดยพระครูพิชัยคีรีศรีสวัสดิ์ และเจ้าอธิการดวง อตฺตทีโปและได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดม่วงศรีประชา

           ต่อมาในปีพ.ศ. 2517  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนวัดม่วง(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 367

           ในปี พ.ศ.2539  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  1 หลัง     (แบบ สปช. 105/29) ในปี 2541  พระครูวรธรรมพิทักษ์ได้สร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง  (แบบ สปช. 105/29)

           ในปี พ.ศ. 2546  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1  หลัง( แบบ 216 ล)

           ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ   ระดับก่อนประถมศึกษา เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2  ระดับประถมศึกษา เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิสัยทัศน์

           โรงเรียนวัดม่วงเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยรามัญ  นักเรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ  

       1. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามัญ     

       2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ  เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด  ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และเรียนรู้ร่วมกันตามความต้องการของชุมชน 

       3. ส่งเสริมสนับสนุนครูแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

       4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะที่พึงประสงค์และ สิ่งแวดล้อมศึกษา


(watmuang) 2009718_64192.jpg    (watmuang) 2009718_64179.jpg

 

คำขวัญ

                        เรียนดี         กีฬาเด่น 

                   เน้นคุณธรรม      รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

    (mon) 2009724_48995.jpg   (watmuang) 2009718_63568.jpg   (mon) 2009719_70646.jpg

 

 

(pic) 2009719_39973.gif

 

ตราประจำโรงเรียน


(pic) 2009719_40190.gif

 

ข้อมูลบุคลากร   

    จำแนกเป็น

    ผู้บริหารโรงเรียน                1              คน

    ครูผู้สอน                       12             คน  

    พนักงานราชการ                1              คน  

    ครูอัตราจ้าง                     1              คน

    ครูธุรการ                        1              คน

    นักการภารโรง                   1              คน 

 

(pic) 2009719_40096.gif(pic) 2009719_40096.gif(pic) 2009719_40096.gif

 

Advertising Zone    Close
Online: 1 Visits: 62,990 Today: 10 PageView/Month: 254

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...